เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


  เมนู

  นาฬิกา

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

ระบบโทรมาตร
    ระบบโทรมาตร ประกอบด้วยสถานีสนาม และห้องควบคุมหลัก โดยสถานีตรวจวัดจะทำการตรวจวัดข้อมูล ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และการตรวจสอบสถานการณ์ทำงานต่างๆของ RTU โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจสอบต่างๆ เช่น การตรวจสอบสถานะของการเปิด-ปิดประตู สถานะของระบบไฟฟ้า เป็นต้น ที่ติดตั้งอยู่ที่สถานีสนามต่างๆ ดังกล่าว เพื่อทำการรายงานผลข้อมูลการตรวจวัดและสถานนะการทำงานของ RTU ต่างๆ เข้ามาที่สถานีหลัก โดยผ่านระบบสื่อสาร ซึ่งระบบสื่อสารที่ใช้ในโครงการระบบโทรมาตรซึ่งในเอกสารนี้ใช้เป็นระบบ GPRS (General Package Radio System) ซึ่งการรายงานผลดังกล่าวแบ่งเป็นการรายงานผลตามรอบระยะเวลาซึ่งสถานีหลักจะทำการเรียกถามข้อมูลตามเวลาที่กำหนดที่สถานีหลัก (Time Mode) และการรายงานผลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสถานีสนามจะรายงานสถานการณ์ต่างๆเข้าไปที่ห้องควบคุมหลักทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอให้สถานีหลักเรียกถาม (Event Mode) อย่างไรก็ตามการรายงานผลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานข้อมูล 
 
 นอกจากการรายงานข้อมูลดังกล่าวแล้วที่สถานีสนามได้ทำการติดตั้งกล้องเพื่อใช้ในการบันทึกภาพส่งกลับมายังสถานีหลัก เพื่อการแสดงผลข้อมูลทางภาพ ประกอบกับข้อมูลสถานีต่างๆจากสถานีสนาม รูปที่ 1. แสดงระบบโทรมาตรโดยรวม
 
 
รูปที่ 1. ระบบโทรมาตรโดยรวม
 
 
การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานี
 
         การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีเป็นการติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบ GPRS โดยระบบ GPRS ที่สถานีสนามจะถูกส่งข้อมูลเข้าเครือข่ายของผู้ให้บริการ (AIS และ DTAC) และจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (AIS และ DTAC) จะถูกเชื่อมเข้ามาที่สถานีหลักกรมชลประทาน สามเสน โดยผ่านระบบวงจรเช่า Leased Line ของแต่ละผู้ให้บริการ
   

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE