เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


  เมนู

  นาฬิกา

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

บทความน่าสนใจ
 ระบบควบคุมระยะไกล
ระบบโทรมาตร 
ระบบโทรมาตร ประกอบด้วยสถานีสนาม และห้องควบคุมหลัก โดยสถานีตรวจวัดจะทำการตรวจวัดข้อมูล ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และการตรวจสอบสถานการณ์ทำงานต่างๆของ RTU โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจสอบต่างๆ เช่น การตรวจสอบสถานะของการเปิด-ปิดประตู สถานะของระบบไฟฟ้า เป็นต้น ที่ติดตั้งอยู่ที่สถานีสนามต่างๆ ดังกล่าว เพื่อทำการรายงานผลข้อมูลการตรวจวัดและสถานนะการทำงานของ RTU ต่างๆ เข้ามาที่สถานีหลัก โดยผ่านระบบสื่อสาร ซึ่งระบบสื่อสารที่ใช้ในโครงการระบบโทรมาตรซึ่งในเอกสารนี้ใช้เป็นระบบ GPRS (General Package Radio System) ซึ่งการรายงานผลดังกล่าวแบ่งเป็นการรายงานผลตามรอบระยะเวลาซึ่งสถานีหลักจะทำการเรียกถามข้อมูลตามเวลาที่กำหนดที่สถานีหลัก (Time Mode) และการรายงานผลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสถานีสนามจะรายงานสถานการณ์ต่างๆเข้าไปที่ห้องควบคุมหลักทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอให้สถานีหลักเรียกถาม (Event Mode) อย่างไรก็ตามการรายงานผลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานข้อมูล
More>>

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE